I DÖNEN VARLIKLAR
10 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100 Kasa
101 Alınan Çekler
102 Bankalar
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
104 Banka Mevduatı Limit Kullanımları (-)
105 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Nakit Benzeri Alacaklar
106 Nakit Benzeri Menkul Kıymetler
107 Nakit Benzeri Diğer Varlıklar
108
109 Nakit ve Nakit Benzerleri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
II (110-118) FİNANSAL YATIRIMLAR
110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Y atırımlar
111 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Yatırımlar
112 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
113 Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
114 Teminata Verilen Finansal Yatırımlar
115 Bankalardaki Vadeli Mevduat
116 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
117 Diğer Finansal Yatırımlar
118 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
11 (119) TÜREV ARAÇLAR
119 Türev Araçlar
12 TİCARİ ALACAKLAR
120 Alıcılar
121 Alacak Senetleri
122 Alınan İleri Tarihli Çekler
123 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar
124
125 Diğer Ticari Alacaklar
126 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
127 Şüpheli Ticari Alacaklar
128 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
129 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
13 DİĞER ALACAKLAR
130
131 Ortaklardan Alacaklar
132 Ortaklıklardan Alacaklar
133 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
134 Verilen Depozito ve Teminatlar
135 Personelden Alacaklar
136 Diğer Çeşitli Alacaklar
137 Şüpheli Diğer Alacaklar
138 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
139 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
14 DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR İLE İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN FİNANSAL VARLIKLAR
140 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar
141 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar
142 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar
143 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
144 Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
145
146
147
148
149
15 STOKLAR
150 İlk Madde ve Malzeme
151 Yarı Mamuller
152 Mamuller
153 Ticari Mallar
154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri
155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri
156 Yoldaki Stoklar
157 Diğer Stoklar
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
159 Verilen Sipariş Avansları
16 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
160 – 167 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
168 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzetme Hesabı
169 Taşeronlara Verilen Avanslar
17 CANLI VARLIKLAR
170 Tarla Bitkileri
171 Bahçe Bitkileri
172 Büyükbaş Hayvanlar
173 Küçükbaş Hayvanlar
174 Kanatlı Hayvanlar
175 Su Canlıları ve Diğer Canlı Varlıklar
176
177 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
178
179 Verilen Sipariş Avansları
18 PEŞİN ÖDENMİŞ (GELECEK AYLARA AİT) GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 Peşin Ödenmiş (Gelecek Aylara Ait) Giderler
181 Gelir T ahakkukları
182 Önceden Yapılan İnşa (Taahhüt) ve Hizmet İşleri
183
184
185
186
187
188 Sayım ve Tesellüm Noksanları
189 Sayım ve Tesellüm Noksanları Karşılıkları (-)
19 (190- 195) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190 Devreden KDV
191 İndirilecek KDV
192 Diğer KDV
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
194 Verilen İş ve Personel Avansları
195 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
19 (196-199) SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR
196 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar
197 Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Varlıklar
198 Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ile Gruplara İlişkin Varlıklar
199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar
2 DURAN VARLIKLAR
20 (200-208) FİNANSAL YATIRIMLAR
200 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar
201 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelirlere Yansıtılan Finansal Y atırımlar
202 İtfa Edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
203 Maliyetle Ölçülen Finansal Yatırımlar
204 Teminata Verilen Finansal Yatırımlar
205 Bankalardaki Vadeli Mevduat
206 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
207 Diğer Finansal Yatırımlar
208 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
20 (209) TÜREV ARAÇLAR
209 Türev Araçlar
21 ORTAKLIKLARDAKİ YATIRIMLAR
210 İştiraklerdeki Yatırımlar
211 İş Ortaklıklarındaki veya Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerdeki Yatırımlar
212 Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
213
214
215
216
217
218 Ortaklıklardaki Yatırımlar Sermaye Taahhütleri (-)
219 Ortaklıklardaki Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
22 TİCARİ ALACAKLAR
220 Alıcılar
221 Alacak Senetleri
222 Alınan İleri Tarihli Çekler
223 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar
224
225 Diğer Ticari Alacaklar
226 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
227 Şüpheli Ticari Alacaklar
228 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
229 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
23 DİĞER ALACAKLAR
230
231 Ortaklardan Alacaklar
232 Ortaklıklardan Alacaklar
233 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
234 Verilen Depozito ve Teminatlar
235 Personelden Alacaklar
236 Diğer Çeşitli Alacaklar
237 Şüpheli Diğer Alacaklar
238 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
239 Diğer Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
24 (240-244) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR İLE İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN FİNANSAL VARLIKLAR
240 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Varlıklar
241 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Varlıklar
242 İmtiyazlı Sözleşmelere İlişkin Finansal Varlıklar
243 Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri (-)
244 Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
24 (245-249) YATIRIM AMAÇLI GAYRÎMENKULLER
245 Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
247 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
248 Birikmiş Amortismanlar (-)
249 Verilen Avanslar
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
250 Arazi ve Arsalar
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri
252 Binalar
253 Tesis, Makine ve Cihazlar
254 Taşıtlar
255 Demirbaşlar
256 Yapılmakta Olan Yatırımlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar
257 Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
258 Birikmiş Amortismanlar (-)
259 Verilen Avanslar
26 ŞEREFİYE VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 Şerefiye
261 Haklar
262 İşletme Dışından Elde Edilmiş Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
263 İşletme İçinde Oluşturulmuş Maddi Olmayan Duran Varlıklar
264 Geliştirme Maliyetleri
265 Maden Kaynakları Arama ve Değerlendirme Varlıkları
266 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
267 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
268 Birikmiş Amortismanlar (-)
269 Verilen Avanslar
27 CANLI VARLIKLAR
270 Tarla Bitkileri
271 Ağaçlar
272 Büyükbaş Hayvanlar
273 Küçükbaş Hayvanlar
274 Kanatlı Hayvanlar
275 Su Canlıları ve Diğer Canlı Varlıklar
276 Yapılmakta Olan Canlı Varlık Yatırımları
277 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
278 Birikmiş Amortismanlar (-)
279 Verilen Avanslar
28 (280-288) PEŞİN ÖDENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280 Peşin Ödenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Giderler
281 Gelir Tahakkukları
282
283
284
285
286
287
288
28 (289) ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
289 Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
290
291
292 Diğer KDV
293 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
294 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
295
296 Kullanım Dışı Maddi Duran Varlıklar
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298 Diğer Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)
299 Birikmiş Amortismanlar (-)
3 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30 (300-308) FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
300 Banka Kredileri
301 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar
302 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
303 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler
304 Çıkarılmış Kısa Vadeli Borçlanma Araçları
305 Çıkarılmış Uzun Vadeli Borçlanma Araçlarının Anapara Taksit ve Faizleri
306 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri
307 Diğer Finansal Yükümlülükler
308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)
30 (309) TÜREV ARAÇLARDAN BORÇLAR
309 Türev Araçlardan Borçlar
31
32 TİCARİ BORÇLAR
320 Satıcılar
321 Borç Senetleri
322 Verilen İleri Tarihli Çekler
323 Kredi Kartıyla Yapılan Alımlardan Borçlar
324
325 Diğer Ticari Borçlar
326 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
327
328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)
329
33 DİĞER BORÇLAR
330
331 Ortaklara Borçlar
332 Ortaklıklara Borçlar
333 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
334 Alınan Depozito ve Teminatlar
335 Personele Borçlar
336
337 Diğer Çeşitli Borçlar
338 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)
339
34 (340-344) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
340 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler
341 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler
342
343
344
34 (345-349) ALINAN AVANSLAR
345 Alınan Sipariş Avansları
346 Alınan İş Avansları
347
348 Alınan Diğer Avanslar
349
35 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
350-357 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
358 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı
359
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
360 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
361 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek Vergiler
362 Ödenecek KDV
363 Ödenecek ÖTV
364 Ödenecek Diğer Vergiler
365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
366
367
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
37 (370 – 371) DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükleri (-)
37 (372 – 379) KARŞILIKLAR
372 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
373 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar
374 Gider Karşılıkları
375 Garanti Karşılıkları
376 İade Karşılıkları
377 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar
378 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları
379 Diğer Karşılıklar
38 ERTELENMİŞ (GELECEK AYLARA AİT) GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380 Ertelenmiş (Gelecek Aylara Ait) Gelirler
381
382 Alınan Devlet Teşvikleri
383
384
385 Gider Tahakkukları
386
387
388 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
389
39 (390-395) DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
390
391 Hesaplanan KDV
392 Diğer KDV
393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
394
395 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
39 (396-399) SATIŞ AMAÇLI SINIFLANDIRILAN GRUPLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
396
397 Satış Amaçlı Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler
398 Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler
399 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Yükümlülükler
4 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40 (400-408) FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
400 Banka Kredileri
401 Diğer Finans Kuruluşlarına Borçlar
402
403 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler
404
405 Çıkarılmış Uzun Vadeli Borçlanma Araçları
406 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri
407 Diğer Finansal Yükümlülükler
408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)
40 (409) TÜREV ARAÇLARDAN BORÇLAR
409 Türev Araçlardan Borçlar
41
42 TİCARİ BORÇLAR
420 Satıcılar
421 Borç Senetleri
422 Verilen İleri Tarihli Çekler
423 Kredi Kartıyla Yapılan Alımlardan Borçlar
424
425 Diğer Ticari Borçlar
426 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
427
428 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)
429
43 DİĞER BORÇLAR
430
431 Ortaklara Borçlar
432 Ortaklıklara Borçlar
433 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
434 Alınan Depozito ve Teminatlar
435 Personele Borçlar
436
437 Diğer Çeşitli Borçlar
438 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)
439
44 (440-444) DEVAM EDEN İNŞA (TAAHHÜT), PROJE VEYA HİZMET SÖZLEŞMELERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
440 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler
441 Devam Eden Proje veya Hizmet Sözleşmelerinden Yükümlülükler
442
443
444
44 (445-449) ALINAN AVANSLAR
445 Alınan Sipariş Avansları
446 Alınan İş Avansları
447
448 Alınan Diğer Avanslar
449
45
46 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
460 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
461
462
463
464
465 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
466
467
468 Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Vergi ve Yükümlülükler
469 Ödenecek Diğer Yasal Yükümlülükler
47 KARŞILIKLAR
470
471
472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları
473 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar
474
475 Garanti Karşılıkları
476 İade Karşılıkları
477 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Maliyetlere İlişkin Karşılıklar
478 Yeniden Yapılandırma Karşılıkları
479 Diğer Karşılıklar
48 (480-488) ERTELENMİŞ (GELECEK YILLARA AİT) GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480 Ertelenmiş (Gelecek Yıllara Ait) Gelirler
481
482 Alınan Devlet Teşvikleri
483
484
485 Gider Tahakkukları
486
487
488
48 (489) ERTELENMİŞ VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
49 DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490
491
492 Diğer KDV
493
494 Tesise Katılma Payları
495 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
496
497
498
499
5 ÖZKAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
500 Sermaye
501 Ödenmemiş Sermaye (-)
502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
504 Paya Dönüşen Borçlanma Araçları
505
506
507
508
509
51 SERMAYE KATKILARI
510 Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
511 Sermaye Tamamlama Fonu
512 Kooperatif Ortaklarının Sermaye Niteliğindeki Katkı Payları
513
514
515 Geri Alınmış Paylar (-)
516 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
517
518
519
52 SERMAYE YEDEKLERİ
520 Pay İhraç Primleri
521 Pay İptal Kârları
522 Geri Alınan Payların Yeniden Satışından Ortaya Çıkan Primler
523 Pay İhraç Giderleri (-)
524
525
526
527
528
529
53
54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR
540 Kârdan Ayrılan Yasal Yedekler
541 Statü Yedekleri
542 Olağanüstü Yedekler
543 Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
544 Girişim Sermayesi Fonu
545 Yedeklerde İzlenen İstisnaya Konu Satış Kârları
546 Yedeklerde İzlenen Devlet Teşvik Gelirleri
547 Sabit Kıymet Yenileme Fonları
548 Kârdan Ayrılan Özel Amaçlı Fonlar
549 Diğer Kâr Yedekleri
55 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER)
550 Özkaynak Araçlarına Yapılan Y atırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) (±)
551 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
552 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları
553 T anımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)
554 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerinde Meydana Gelen Azalışlar (Artışlar) (±)
555 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurt Dışındaki Net Yatırıma İlişkin Kur Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
557 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar (±)
558 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
559 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER)
560 Yabancı Para Çevrim Farkları (±)
561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlar (Kayıplar) (±)
562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
563 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
564 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler (±)
565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler (±)
566 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişiklikler (±)
567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)
568 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
569 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570 Geçmiş Yıllar Kârları
571 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Kârları
572 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Kârları
573 İlk Geçişte Ortaya Çıkan Kârlar
574
575
576
577
578
579 Ödenen Kâr Payı Avansları (-)
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
580 Geçmiş Yıllar Zararları
581 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerden Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)
582 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Zararları (-)
583 İlk Geçişte Ortaya Çıkan Zararlar (-)
584
585
586
587
588
589
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
590 Dönem Net Kârı
591 Dönem Net Zararı (-)
592
593
594
595
596
597
598
599

6 KÂR VEYA ZARAR TABLOSU HESAPLARI
60 BRÜT SATIŞ HASILATI
600 Yurt İçi Satışlar
601 Yurt Dışı Satışlar
602 İhraç Kaydıyla Satışlar
603 Özel Üretim Bölgelerinden Satışlar
604
605
606
607
608
609 Diğer Satış Hasılatları
61 SATIŞ HASILATINDAN YAPILAN İNDİRİMLER (-)
610 Satıştan İadeler (-)
611 Satış İskontoları (-)
612 Diğer İndirimler (-)
613
614
615
616
617
618
619
62 SATIŞLARIN MALİYETLERİ (-)
620 Satılan Mamuller Maliyeti (-)
621 Satılan T icari Mallar Maliyeti (-)
622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)
623 Diğer Satışların Maliyeti (-)
624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)
625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)
626 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)
627 Stoklara İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar (+)
628
629 Diğer Giderler (-)
63 ESAS FAALİYET DÖNEM GİDERLERİ (-)
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
632 Genel Yönetim Giderleri (-)
633
634
635
636
637
638
639
64 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE KAZANÇLAR İLE DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KAZANÇLAR
64 (640-644) ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE KAZANÇLAR
640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları
641 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar
642 Esas Faaliyetlerle İlgili Komisyon Gelirleri
643 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Artışları
644 Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli Gelir ve Kazançlar
64 (645-649) DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KAZANÇLAR
645 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından Paylar
646 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Sağlanan Gelir ve Kazançlar
647 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar
648 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Kazançlar
649 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar
65 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDER VE ZARARLAR İLE DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)
65 (650-654) ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları (-)
651 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)
652 Esas Faaliyetlerle İlgili Komisyon Giderleri (-)
653 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Azalışları (-)
654 Esas Faaliyetlerden Diğer Çeşitli Gider ve Zararlar (-)
65 (655-659) DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR
655 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar (-)
656 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)
657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)
658 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Ortaya Çıkan Zararlar (-)
659 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gider ve Zararlar (-)
66 FİNANSAL GELİRLER
660 Mevduat Faiz Gelirleri
661 Menkul Kıymet Yatırımlarından Faiz Gelirleri
662 Diğer Alacaklara İlişkin Vade Farkı Gelirleri
663 Diğer Faiz Gelirleri
664 Kur Farkı Kazançları
665 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Artış Kazançları
666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar
667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar
668 Diğer Finansal Gelirler
669 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Enflasyon Düzeltmesi Kârları)
67 FİNANSAL GİDERLER (-)
670 Kısa Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)
671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)
672 Diğer Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri (-)
673 Diğer Faiz Giderleri (-)
674 Kur Farkı Zararları (-)
675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları (-)
676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar (-)
677 Türev Araçlardan Kaynaklanan Zararlar (-)
678 Diğer Finansal Giderler (-)
679 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları) (-)
68 DURDURULAN FAALİYETLER GELİR VE KÂRLARI İLE GİDER VE ZARARLARI
680 Durdurulan Faaliyetler – Net Satış Hasılatı
681 Durdurulan Faaliyetler – Diğer Gelir ve Kazançlar
682 Durdurulan Faaliyetler – Gider ve Zararlar (-)
683
684
685
686
687 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Değer Artış ve Satış Kazançları
688 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Değer Azalış ve Satış Zararları (-)
689
69 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)
691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)
692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)
693 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)
694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı (±)
695 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)
696 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir – Gider Etkisi (±)
697 Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı (±)
698
699 Dönem Net Kâr veya Zararı (±)

7 MALİYET HESAPLARI
7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI
70 (700-701) MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
70 (700-709) MALİYET OLUŞUM HESAPLARI
700
701
702
703 Üretim (İmalat) Hesabı
704 Canlı Varlık Üretim Hesabı
705 Hizmet Üretim Hesabı
706 Yapılmakta Olan Maddi Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı
707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı
708 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırım Maliyetleri Hesabı
709
71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı
712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkları
713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkları
714
715
716
717
718
719
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
720 Direkt İşçilik Giderleri
721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
722 Direkt İşçilik Ücret Farkları
723 Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları
724
725
726
727
728
729
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730 Genel Üretim Giderleri
731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları
733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları
734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları
735
736 Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı
737 Değişken Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı
739 Sabit Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740 Hizmet Üretim Maliyeti
741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
743
744
745
746
747
748
749
75 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ GİDERLERİ
750 Araştırma Giderleri
751 Araştırma Giderleri Yansıtma Hesabı
752 Araştırma Gider Farkları
753 Geliştirme Giderleri
754 Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
755 Geliştirme Gider Farkları
756 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri
757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı
758 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Farkları
759
76 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Farkları
763
764
765
766
767
768
769
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770 Genel Yönetim Giderleri
771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772 Genel Yönetim Giderleri Farkları
773
774
775
776
777
778
779
78 FİNANSMAN GİDERLERİ
780 Finansman Giderleri
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782 Finansman Giderleri Farkları
783
784
785
786
787
788
789

7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI
79 GİDER ÇEŞİTLERİ
790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
791 İşçi Ücret ve Giderleri
792 Memur Ücret ve Giderleri
793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
794 Çeşitli Giderler
795 Vergi, Resim ve Harçlar
796 Amortismanlar ve Tükenme Payları
797 Finansman Giderleri
798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları
799 Üretim Maliyet Hesabı

8 DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) VE SERBEST HESAPLAR
80-83 DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)
80 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)

800 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Kazançlar (Kayıplar) (±)
801 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) (±)
802 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) (±)
803 Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)
804 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerinde
Dönemde Meydana Gelen Azalışlar (Artışlar) (±)
805 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
806
807 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılamayacak Paylar (±)
808 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirde Dönemde Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
809 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
81 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK DÖNEME İLİŞKİN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)
810 Dönemde Ortaya Çıkan Yabancı Para Çevrim Farkları (±)
811 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Kazançlar (Kayıplar) (±)
812 Dönemde Ortaya Çıkan Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
813 Dönemde Ortaya Çıkan Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
814 Opsiyonların Zaman Değerinde Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)
815 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)
816 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)
817 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)
818 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirde Dönemde Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
819 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
82 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK DİĞER KAPSAMLI GELİRLERE (GİDERLERE) İLİŞKİN YENİDEN SINIFLANDIRMA DÜZELTMELERİ
820 Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
821 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarına İlişkin Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
822 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
823 Yurt Dışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
824 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

9 FİNANSAL TABLO DIŞI BİLGİ HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)