1 DÖNEN VARLIKLAR

İşletmenin finansal tablolarını hazırlarken uyguladığı geçerli finansal raporlama çerçevesine göre dönen varlık olarak gösterilmesi gereken ve ilke olarak on iki ay ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlıklar bu sınıfta gösterilir.
Dönen varlıklar; nakit ve nakit benzerleri, finansal yatırımlar, ticari alacaklar, diğer alacaklar, devam eden inşa (taahhüt), proje veya hizmet sözleşmelerinden varlıklar ile imtiyazlı hizmet anlaşmalarına ilişkin finansal varlıklar, stoklar, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri, canlı varlıklar, peşin ödenmiş (gelecek aylara ait) giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir. Ayrıca TFRS’yi uygulayan işletmelerde satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar bu sınıfta ayrı bir grup olarak sunulur.